Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities


1.1 Little Lucifer Tattoo is gevestigd in Halsteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63812533. 

1.2 Consument: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Little Lucifer Tattoo. 

1.3 Website van Little Lucifer Tattoo: deze is te bereiken via www.littlelucifer.nl

1.4 Producten: het meest omvattende begrip van een zaak of een goed dat geleverd wordt door Little Lucifer Tattoo. Hier valt onder te verstaan, tatoeages, nazorgartikelen etc.

1.5 Overeenkomst: een overeenkomst zoals bepaald in artikel 3. 

1.6 Garantie: de mogelijkheid voor een Consument om na een viertal weken op controle te komen en desgewenst de tatoeage te laten bijwerken indien nodig.

Artikel 2 Algemene bepalingen


2.1 De Consument kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Little Lucifer Tattoo deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Little Lucifer Tattoo. 

2.3 De eventueel door Consument gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Little Lucifer Tattoo. 

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord "schriftelijk" ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, hieronder wordt verstaan e-mail.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst


3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Consument een door Little Lucifer Tattoo uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Consument heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 6. 

3.2 Het staat Little Lucifer Tattoo altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Consument aanvaard aanbod. Indien de Consument al betaling heeft verricht aan Little Lucifer Tattoo zal Little Lucifer Tattoo dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de Consument.

Artikel 4 Levering


4.1 Levering van Producten vindt plaats op een afgesproken datum en tijd tussen Little Lucifer Tattoo en de Consument. 

4.2 Levering van Producten vindt plaats binnen Nederland, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen Little Lucifer Tattoo en de Consument.

Artikel 5 Garantie


5.1 De Consument dient het Product onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele veranderingen/aanpassingen of onjuistheden dient de Consument direct na ontdekking aan Little Lucifer Tattoo te melden. 

5.2 De Consument dient 3 weken na ontvangst van het Product, uiterlijk 6 weken, indien gewenst het Product te laten zien aan Little Lucifer Tattoo. Indien aanspraken op garantie gegrond worden verklaard door Little Lucifer Tattoo wordt de Consument bijwerken van het Product aangeboden. 

5.3 Verzuimt de Consument binnen 3-6 weken na het ontvangen van het product langs te komen dan vervalt het recht op garantie.

5.4 Eventuele veranderingen of aanpassingen aan het originele ontwerp vallen niet onder de Garantie.

5.5 De Consument heeft geen recht op Garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Consument zelf.

Artikel 6 Prijs & Betaling


6.1 Prijsopgaves worden alleen gegeven na het bespreken van de opdracht op de locatie in Halsteren, en niet via e-mail of telefoon. 

6.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Little Lucifer Tattoo geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

6.3 De Consument dient alle aan Little Lucifer Tattoo toekomende bedragen middels contanten na de levering van het product aan Little Lucifer Tattoo doen toekomen. 

6.4 Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

6.5 Indien Little Lucifer Tattoo kosten heeft moeten maken, welke kosten Little Lucifer Tattoo in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Consument ook deze kosten aan Little Lucifer Tattoo te betalen. 

6.6 De Consument is niet bevoegd door hem aan Little Lucifer Tattoo verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van de Consument op Little Lucifer Tattoo, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van Little Lucifer Tattoo dan wel bevoegde rechter. 

6.7 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Little Lucifer Tattoo zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 7 Overmacht


7.1 Little Lucifer Tattoo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

7.2 Het niet nakomen van verplichtingen van de Consument zoals beschreven in Risico's van een Tatoeage hoort ook bij overmacht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid


8.1 Little Lucifer Tattoo houdt zich niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het product. 

8.2 Little Lucifer Tattoo is alleen aansprakelijk voor directe schade. 

8.3 Little Lucifer Tattoo is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen


9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Little Lucifer Tattoo partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

9.2 De Consument en Little Lucifer Tattoo zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.